Yarin Avitzur

תושבים חוזריםתושבים חוזרים

תושב חוזר ותיק הוא אדם ששב לישראל לאחר ששהה בחו"ל תקופה רצופה של לפחות 10 שנים. תושב חוזר ותיק זכאי לפטור ממס על כלל הכנסותיו שהופקו מחוץ לישראל במשך 10 שנים החל מהמועד שבו חזר לישראל. במקרים שבהם אותו תושב חוזר הפיק הכנסה מ'פעילות מעורבת', כלומר מפעילות שחלקה בוצעה בישראל וחלקה בחו"ל, יוכל לקבל פטור ממס על חלק מההכנסה שהופקה בחו"ל. על החלק שהופק בישראל לא יחול הפטור והוא יחויב במס. חישוב מס יחסי יתבצע לפי ימי העסקים שבהם שהה מחוץ לישראל (ביחס לכלל ימי העסקים בשנה). חשוב להדגיש כי במניין ימי העסקים לא יילקחו בחשבון חופשות ונסיעות פרטיות.

תושב חוזר ותיק החייב להגיש דוח אישי למס הכנסה בישראל רשאי שלא לדווח על הכנסותיו המופקות בחו"ל מעצם היותן פטורות ממס. בנוסף, באם נדרש להגיש הצהרת הון, גם כאן לא תחול עליו חובת דיווח על נכסים ורכוש המצויים מחוץ לישראל. החוק חל על תושבים שחזרו לישראל החל מ- 1.1.2007.

שנת הסתגלות מעניקה לתושב חוזר ותיק את האפשרות להמשיך ולהיחשב תושב חוץ למשך שנה אחת ממועד חזרתו. על מנת ליהנות מהטבה זאת על התושב החוזר להודיע למשרד הקליטה על כוונתו ליישם מנגנון זה בתוך 90 יום מיום הגעתו לישראל.

הטבות מס

ישנם שלושה סוגים של נישומים הזכאים להטבות המס: "עולה חדש", "תושב חוזר ותיק" ו- "תושב חוזר". "עולה חדש" - הינו מי שמעולם לא היה תושב ישראל והפך להיות תושב ישראל לראשונה. "תושב חוזר ותיק" - הינו אדם אשר היה פעם תושב ישראל, אך עזב את המדינה והיה ל"תושב חוץ" במשך תקופה של עשר שנים רצופות לפחות ולאחר מכן חזר להיות תושב ישראל.  "תושב חוזר" - הינו אדם ששב לארץ ונהיה לתושב ישראל לאחר שהות של שש שנים רצופות מחוץ לישראל כ"תושב חוץ".  

אחת השאלות המרכזיות שנדרש לבחון הינה שאלת התושבות הפיסקאלית. האם מדובר בתושב ישראל או תושב חוץ.  באיזה מועד בוצע ניתוק התושבות מישראל ומניין שנות השהות בחו"ל כתושב חוץ מחוץ לישראל. פרשנות המונח "תושב" ובעיקר מועד ניתוק התושבות שנויה במחלוקת ברוב המקרים. עמדת פקיד השומה היא, שנדירים המקרים בהם ניתוק תושבות חל מיד עם המעבר לחו"ל. ונקודת המפנה בתושבות תחול רק לאחר הוכחת פעולות המבססות ניתוק תושבות הן מבחינה אובייקטיבית והן מבחינה סובייקטיבית. לרוב הפעולות המצביעות על ניתוק מתקיימות זמן מה לאחר המעבר לחו"ל.

על מנת לזכות בהטבות המס, נישום נדרש לפעול אקטיבית מול רשות המיסים, באמצעות הליך פרה-רולינג. הליך זה דורש התנהלות מושכלת לצורך מיצוי כלל הזכויות וההטבות שמוקנות מכוח הפקודה לכל תושב חוזר או תושב חוזר ותיק כחוק. ​בכוחה של התנהלות זו להקנות זכאות להטבות מחד ולמנוע הסתבכות פלילית בגין דיווח כוזב או אי דיווח לרשויות המס מאידך. לאחר החזרה לישראל/ עלייה לישראל יהיה הנישום "תושב ישראל" לכל דבר ועניין, וכל הכנסה אשר יפיק בישראל תהיה כפופה למס בישראל בהתאם לפקודה, כאשר עלול להיווצר מצב בו הנישום יוותר תושב מס במדינה ממנה הגיע, ועלולה להיווצר חבות מס בחו"ל עבור הכנסה שהופקה בארץ (בדומה למצב עבור תושבי ישראל המפיקים הכנסות בחו"ל וחייבים עבורן במס בישראל. 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free