Yarin Avitzur

עובדים המועסקים תחת מעסיק זר

סוג אחר של עובדים המועסקים בחו"ל הם אלה ששכרם משולם להם על-ידי מעסיק מקומי, שאינו מעסיקם הישראלי (למשל חברת אם מקומית של המעסיק הישראלי). לעובדים כאלה לא מחושב שכר בארץ, אך ייתכן צורך בשמירה על זכויות העובדים בקופות גמל למיניהן, כלומר להמשיך ולבצע ניכוי והפרשה לקופות אלה. הפרשה זו נחשבת כהכנסה חייבת במס, שהרי אין ברוטו לפיו היא מחושבת. חישוב המס על הכנסה זו נעשה לפי הכללים החלים על עובד בישראל.

דמי הביטוח הלאומי ישולמו על פי תקנה 20 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971, דהיינו: לפי מעמד של תושב ישראל השוהה בחו"ל. דמי הביטוח הלאומי ישולמו לפי הכנסות העובד המופקות בישראל (כגון הכנסה משכר דירה, או שווי ההפרשה לקופת גמל), ובהיעדר הכנסות כאלה - לפי המינימום לחישוב דמי ביטוח לאומי.
החובה להירשם במוסד לביטוח לאומי חלה על העובד, כאשר הוא במעמד של תושב ישראל השוהה בחו"ל. החברה הישראלית יכולה לדאוג לתשלום השוטף כל עוד שוהה העובד בחו"ל, כהסדר פנימי בינו לבין החברה.
העובד אינו מבוטח בביטוח נפגעי עבודה, אך הוא מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי.

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free