Yarin Avitzur

מיסוי הכנסות ישראלים בחו"ל המועסקים ע"י מעסיק ישראלי


מיסוי הכנסות ישראלים ישראלים המועסקים תחת מעסיק ישראלי בלבד. 

לעובד ישראלי שנשלח לחו"ל על-ידי מעבידו הישראלי חלים כללים מיוחדים לחישוב השכר ולמיסוי השכר. לעובד שנשלח לחו"ל על ידי מעבידו הישראלי לתקופה רצופה העולה על שמונה חדשים מנוכה מס הכנסה לפי כללים שונים מהכללים הרגילים (כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982). לצורך חישוב המס מתורגמים כל התשלומים לשקל חדש, גם אם שולמו במטבעות אחרים. מן המס שחושב ניתן לקזז מס ששולם בחו"ל.

ביטוח לאומי וביטוח בריאות

בהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי, מחושבים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בדיוק כמו לעובדים בארץ, דהיינו - לפי הברוטו לביטוח-לאומי בשקלים. בנסיבות אלה נשמרות לעובד כל הזכויות הניתנות בחוק הביטוח הלאומי, ובפרט ביטוח נפגעי עבודה והזכות לקצבת ילדים (כולל קצבה בגין ילדים שנולדו בחו"ל). בביטוח נפגעי עבודה לעובד שנשלח לחו"ל עוסקים סעיף 76 לחוק הביטוח הלאומי ותקנות 43-35 לתקנות הביטוח הלאומי 

קופת גמל וקרן השתלמות

בדרך כלל ממשיך המעביד בניכוי והפרשה לקופות גמל וקרן השתלמות בארץ, לשם שמירה על זכויות העובד. לעובד בחו"ל לא ניתנים, בשלב הניכוי במקור, זיכויים/ניכויים בשל הפקדות בקופות גמל.
בסוף שנה העובד אמור לעשות תאום מס ואז יקבל את הזיכוי והניכוי בגין קופות הגמל.

התשלומים המותרים כהוצאה הנם : תשלומים בעבור שכר-דירה, טיסות, תשלומים בעבור שכר לימוד בגין ילדי העובד, תשלומים עבור הוצאות עבור הוצאות רפואיות וחופשדות מולדת

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free